GARANCIJA

Vsi izdelki, ki jih trži oz. prodaja podjetje Eogen d.o.o. imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Za kupljeno blago veljajo splošni garancijski pogoji in določbe v prilogi posameznega blaga. Račun velja kot garancijski list, če garancijski list ni priložen ob dobavi. Eogen d.o.o. zagotavlja, da naprave ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih, materialnih ali funkcijskih napak.

Garancijski rok prične teči z dnem nakupa. Garancija za tehnični izdelek je najmanj 12 mesecev. Proizvajalec za določene tehnične izdelke nudi daljši garancijski rok od minimalnega, kar je razvidno iz priloženega garancijskega lista. Za tehnične izdelke, za katere garancijska doba ni razvidna iz garancijskega lista, dobavnice ali računa, se šteje, da garancijska doba traja 12 mesecev.

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancije se ne prizna v naslednjih primerih:
• če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka
• če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom
• če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba
• če je prišlo do okvare zaradi višje sile (npr. udar strele, nihanja napetosti v omrežju, itd.)
• če je bila izvršena nepravilna montaža
• če je prišlo do okvare zaradi uporabe neprimernega potrošnega materiala (pri tiskalnikih so to tudi neprimeren papir, folije, filmi, itd.)
• če je prišlo do okvare med transportom po izročitvi izdelka
• če je oprema nameščena v neprimernem prostoru (vlaga, prah, vročina, mraz, itd.)
• če je prišlo do okvare zaradi prenapetosti ali izteka baterij
• če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli
• če je bil izdelek nepravilno vzdrževan
• če je kupec uporabo izdelka prilagodil svojim specifičnim zahtevam, ki niso v skladu z namenom predpisane uporabe

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi (mediji, trakovi, tonerji, tiskalniške glave, razvijalne enote, projektorske žarnice, baterije, plašči, zavorne obloge, verijge, verižniki itd.). Garancijski rok se ne nanaša na programsko opremo, ki je predmet intelektualne lastnine. Čiščenje izdelkov tudi v garancijskem roku ni brezplačno.

Izdelek, ki se pokvari v garancijski dobi, se popravi oz. zamenja najkasneje v roku 45 dni, v kolikor le-to ni mogoče, se na kupčevo zahtevo zamenja z novim in brezhibnim. Servis oz. dobavitelj ne jamči za podatke na spominskih medijih. Za neupravičene reklamacijske zahtevke zaračunavamo storitev po veljavnem ceniku.

Za uveljavljanje garancije je priporočljivo dostaviti reklamacijski zapisnik z opisom napake in okolja, v katerem je bila naprava uporabljana, kopijo dobavnice in računa, garancijski list (velja za opremo, ki ima ob nakupu priložen originalen garancijski list) ter celotno tehnično dokumentacijo. Obvezno je potrebno predložiti vsaj en dokument (dobavnica, račun, garancijski list), s katerega je razviden datum nakupa opreme, pri izdelkih, ki imajo priložen originalen garancijski list s serijsko številko, pa tudi le-tega.

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na telefonu: +386 70 827 743 ali na naslovu elektronske pošte: info@eogen.si


Stvarne napake

Podjetje nosi odgovornosti za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo v dveh letih od prevzema blaga. Napaka je stvarna, če blago nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet, če blago nima lastnosti potrebne za posebno rabo, za katero ko kupec kupuje, ki pa je bila podjetju znana oz. bi mu morala biti znana, če blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane, če je podjetje izročilo blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.

Kupec je dolžan podjetje o takšni napaki obvestiti v roku 2 mesecev od dneva, ko je napako odkril.

Obvestilo o napaki kupec posreduje pisno na naslov:
• Eogen d.o.o., Proseniško 152, 3230 Šentjur, Slovenija
• Elektronski naslov info@eogen.si

Evropski sklad za regionalni razvoj