Slovenska shema: 150 milijonov evrov za pospešitev obnovljive energije

Slovenska shema: 150 milijonov evrov za pospešitev obnovljive energije

Shema je del industrijskega načrta za zeleni dogovor, ki si prizadeva za okrepitev konkurenčnosti evropske industrije z neto ničelnimi emisijami ter hitrim prehodom na podnebno nevtralnost. Odobritev sheme predstavlja pomemben korak v prizadevanjih Slovenije za spodbujanje trajnostne energije in zmanjšanje ogljičnega odtisa. Shema državne pomoči je bila odobrena v okviru začasnega okvira za državno pomoč, ki ga je Komisija sprejela za podporo ukrepom v sektorjih, ključnih za pospeševanje zelene preobrazbe. Sredstva v višini 150 milijonov evrov bodo dodeljena prejemnikom v obliki neposrednih nakazil, pri čemer bo posamezen prejemnik lahko prejel največ 25 milijonov evrov. Pomoč bo na voljo do najpozneje 31. decembra 2025.

Glavni cilj sheme je spodbujanje naložb v proizvodnjo obnovljive energije, shranjevanje energije ter pospeševanje prehoda v neto ničelno gospodarstvo. Sredstva bodo namenjena financiranju in podpori projektov, ki se ukvarjajo z različnimi tehnologijami obnovljive energije, vključno z energetskimi napravami za proizvodnjo električne energije iz OVE, shranjevanjem električne energije in toplote ter proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije.Upravičenci do pomoči bodo pravne osebe, zadruge, fizične osebe, ki upravljajo pridobitno dejavnost, ter samoupravne lokalne skupnosti. Sredstva bodo namenjena spodbujanju in podpori trajnostnih naložb ter omogočanju prehoda na čistejšo in bolj trajnostno energetsko prihodnost. Javni poziv za prijave bo pripravljen predvidoma v septembru, pri čemer bo Center za podpore Borzen odgovoren za izvajanje poziva.

Po prejemu pozitivne odločbe Evropske komisije o združljivosti pomoči z notranjim trgom bo predlog uredbe posredovan vladi Republike Slovenije. Uredba bo podrobneje urejala način, postopek in pogoje dodeljevanja pomoči, vrste energetskih tehnologij, omejitve inštalirane moči, višino pomoči ter poročanje in spremljanje izvajanja ukrepa. S tem se bo zagotovila preglednost in učinkovita uporaba sredstev ter spodbujanje trajnostnih energetskih naložb v državi.

VIR: https://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energija/Informirajte-se/Novice/lek-odobrila-slovensko-150-mio-eur-vredno-shemo-za-spodbujanje-ove

 

Evropski sklad za regionalni razvoj